Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Delva Oy:n, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.8.2018. Viimeisin muutos 29.10.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Delva Oy, Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna
Y-tunnus 2831015-8
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jarmo Kastell
jarmo.kastell@delva.fi
+358 50 314 3487

 

3. Rekisterin nimi

PipeDrive asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme asiakkaita, toimittajia ja henkilöstöä koskevia henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että meillä on aina vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella yrityksen oikeutettu etu.

Henkilötietoja käytetään Delva Oy:n
• Olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
• Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
• Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin
• Koulutusten ja kurssien hallinnoimiseksi
• Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
• Markkinatutkimuksiin sekä asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyystietojen keräämiseen ja raportointiin
• Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen
• Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen
• Henkilöstöhallintoon

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme käytännössä vain asiakkaidemme, toimittajiemme sekä alihankkijoidemme yhteyshenkilöihin ja henkilöstöön liittyviä henkilötietoja. Näitä tietoja keräämme pääasiassa henkilöltä itseltään. Lisäksi asiakassuhteen aikana syntyy ja kerätään myös tietoa, jotka koskevat pääasiassa yritystä, ei henkilöitä.

Tyypillisiä rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
• Yrityksen nimi
• Henkilön nimi
• Tehtävänimike tai toimenkuva
• Matkapuhelin
• Osasto / toiminto
• Kategoriat, kuten kiinnostuksen kohteet (käytetään markkinoinnissa)
• Työsähköposti
• Tiedot tilatuista palveluista/tuotteista ja niiden muutoksista
• Laskutustiedot
• Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
• Markkinoinnin suostumukset / kiellot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. PipeDriven omat Terms of Service ja Privacy Policy ovat myös osa tätä sopimusta ja täyttävät EU:n ja ETA:n asettamat velvoitteet.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)